“Aki valaha nagy és eredményes művet alkotott, sohasem azért dolgozott, mert vonzotta a jutalom vagy félt a büntetéstől”
(Maria Montessori)

PEDAGÓGUSAINK

FILEP MÁRIA – Intézményvezető

„Az elégedett és boldog élet kulcsa a tanulás és az öröm összekapcsolása. Az öröm nélküli tanulás kimerít, a tanulás nélküli öröm pedig rendkívül unalmas”
(Richard David Precht)

2011-ben szereztem meg tanítói diplomámat az ELTE-n, majd Budapesten, egykori általános iskolámban kezdtem pályámat. Tanítványaim összetétele rendkívül színes volt nemzetiségüket, családi hátterüket tekintve, így az együtt töltött évek alatt sokat tanultam tőlük is. Folyamatosan képeztem magam, hogy a gyermekek egyéni képességeihez mérten játékosan motiválva és differenciált feladatokkal érhessünk el eredményeket. Fontosnak tartom, hogy minden gyerek megkapja az egyéni törődést, odafigyelést, és iskolai élete során a kezdetektől sok sikerélményt éljen át.
Amikor intézményvezető-helyettes, majd intézményvezető lettem, és már nem csak egy-két osztály volt rám bízva, akkor is a korábbi alapelveket tartottam szem előtt, és igyekeztem kiterjeszteni az iskola egészére.
Büszkén mondhatom, hogy a diákokkal (1-8. osztályig) mindig jó kapcsolatot ápoltam, és szüleikkel is sikerült a közös hangot hamar megtalálni.


 

BÚZA ANDREA VIRÁG

“A tanításban nem az a legtöbb, hogy az ember azt a tudást, amit évtizedes elméleti és gyakorlati munkával megszerzett, továbbadja, hanem…az ember önmagát adja tovább. A személyiségét. A példát.”
(Galgóczi Erzsébet)

A tudás átadásával kapcsolatos terveim, már általános iskolás koromban megfogantak. Tanáraim gyerekekhez közeli, emberséges attitűdje, munkájuk szeretete, tudásuk alapossága a pedagóguspálya irányába terelt. Mindezek megerősítése mellett gimnáziumi osztályfőnököm, egyben magyartanárom irodalom iránti szeretetét belém plántálva, érdeklődésemet, később éhségemet csillapítva e tárgyban végérvényesen a másik, az oktató – nevelő oldalra irányított. Munkám során célom, hogy az érdeklődő, kíváncsi gyermekek ismereteit bővítve tájékozott, a világ dolgaira nyitott fiatalokká váljanak, a nehéz helyzetekben is megállják a helyüket, és a felmerülő problémákat sikeresen oldják meg.

A jó példák meghatározták életutamat. A legnagyobb siker, ha én magam is példa leszek.


 

HÁDINGER TERÉZIA

“A boldog gyerek a helyes nevelés bizonyítéka. A tanár legnagyobb sikere, ha elmondhatja, a gyerekek úgy dolgoznak, mintha ő a világon se volna.”
(Maria Montessori)

1988- ban szereztem a diplomámat a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. 8 év tanítás után főállású anyuka lettem. A nagyobbik lányom a Deutsche Schule Budapestbe járt 8 osztályos gimnáziumba, és az ott folyó tanítási technikákat, folyamatokat látva, már 15 éve elhatároztam, egyszer egy ilyen iskolát szeretnék csinálni. Most jött el az az idő és lehetőség, hogy a közoktatás kereteiből kilépve, megvalósíthassam az álmom.
Tanítványaim sikereiben látom munkám értelmét. De sikerben nem a versenyeredményeket értem, hanem azt, hogy tanulni szerető, vágyó gyereket adtam át a felső tagozatra.
Mindennapi tanításom során az élménypedagógia eszközeit használom. A közös felfedezés, a rendszeres kirándulások, színház-, kiállítás látogatások, mind-mind hozzájárulnak, hogy a tanulást a gyerekek élményként éljék meg, ne kötelességként. Fókuszálok a 21. századi készségekre és kompetenciákra: az állandó versenyhelyzet helyett a csoportmunkát, együttműködést, kritikai gondolkodást és kreativitást helyezem előtérbe.
Haladok a korral, fejlesztem a digitális kompetenciákat, barátkozunk az informatikával – figyelve a korosztály specifikus eszközökre és tartalmakra. Nagy hangsúlyt fektetek a konfliktuskezelésre, kommunikációra.
Célom az, hogy az alsó tagozat elvégzésekor úgy érezzék a gyerekek, hogy nagy kalandban volt részük, és megalapozott biztos tudás birtokában vágjanak neki a felső tagozatnak.


JANTNER PÁLNÉ MARIKA – Vezető tanító

“Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, már inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.”
(Kodály Zoltán)

Mindig fontos volt számomra a gyermekek testi – lelki – szellemi fejlődése. A személyiséget így, komplex módon lehet megérteni, segíteni és fejleszteni. Munkámban mindig központi szerepet kapott a közösségformálás is. Együtt az ember többre képes, mint egymaga. A szeretet, az összefogás, a tisztelet és a kreativitás csodákra képes. A 30 év pedagógiai gyakorlat megerősített abban, hogy a gyermeknek ÉRZELMI BIZTONSÁGRA van szüksége ahhoz, hogy mindaz a lehetőség és tudás, ami benne van, kifejlődhessen.

Vallom, hogy van az a tanítási – tanulási folyamat, amelyben mind a gyermek, mind a pedagógus jól érzi magát – ez a közös élményen alapuló együtt tanulás.

Hiszem, hogy az érzelmi biztonságot, mint személyiség tudom biztosítani, a közös élményen alapuló játékos tanulást pedig a szakmai munkám alapozza majd meg.


 

KARAI-KÉPES ÉVA

A kisgyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magukra hagyjuk, hanem, hogy segítő szeretettel emeljük köré a megfelelő környezetet… Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről…. Arra kell törekedni, hogy a gyermek mindent, amire képes, önállóan el is végezzen
(Maria Montessori)

2007 -ben diplomáztam konduktor – tanító szakon, majd 4 évet Angliában éltem, ahol ép intellektusú, de mozgásukban korlátozott gyermekekkel foglalkoztam. Magyarországra visszatérve a Pető Intézet nemzetközi tagozatán dolgoztam, de külföldi kiküldetésim során továbbra is lehetőségem volt betekinteni más kultúrák, pl. Amerika, vagy Oroszország pedagógiai rendszerébe. Konduktorként megtanultam megfigyelni a gyermekek egyéni képességeit, játékosan motiválni őket; – és alkalmazni a csoporton belüli differenciálást. Az évek során saját gyermekeim nevelésével világossá vált, hogy az egyéni bánásmód, a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatása nemcsak az eltérő fejlődésmenetű gyermekeknél elengedhetetlen, hanem a „hétköznapi” pedagógiai gyakorlatban is. Ez felismerés motivált arra, hogy tovább képezzem magam és TSMT terapeuta legyek, ezáltal hatékonyabban segíthessem a gyermekek sikeres iskolai beválását. 

Mindig vonzottak a reformpedagógiai módszerek. Az elmúlt két évet egy Montessori szemléletű intézményben tölthettem, ahol bebizonyosodott számomra, hogy a kooperatív együttműködés, a tevékenységközpontú tapasztalatszerzés által a gyerekek észrevétlenül megtanulják, hogyan kell egymást segíteniük, ezáltal örömmel dolgoznak együtt, aktívabban tanulnak, mint más helyzetekben. Célom, hogy a gyerekeket kiegyensúlyozott, stresszmentes, támogató légkör vegye körül az iskolában, miközben egyéni képességeikhez mérten fejlődjenek.


 

KLOPFERNÉ ORLIK CSILLA

„A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jó kedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel.”
( Mérei Ferenc )

Már korán eldöntöttem, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, ezért is végeztem el az óvónői szakközépiskolát, majd a tanítóképző főiskolát.

A közel 20 évnyi tanítás során sokféle gyermekkel találkoztam. Minden gyermek külön személyiség, amit a tanítás-nevelés folyamatában mindig igyekeztem figyelembe venni. Hiszen: „Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de mindegyik gyerekhez más könyv kell” (Thomas Gordon).
Vannak azonban olyan dolgok, ami közös bennük: a nyitottságuk, a tudásszomjuk és nem utolsó sorban az, hogy „dicsérettel táplálkoznak”. Hiszem, hogy ezeket kiaknázva egy összetartó közösségben lehet a legjobban elsajátítani a legtöbb tudást.

Az évek során több olyan továbbképzésen vettem részt, ahol sokféle hasznos módszert elsajátítottam és alkalmazom is azokat. Alapvető fontosságú dolognak tartom a játékos, tevékenységközpontú, tapasztalatszerzésen alapuló tanítást, amelyben a gyermek jól érzi magát. Hiszem azt is, hogy a gyermek-szülő-tanító hármas összefogásából a gyermeknek boldog iskoláskora lehet.


 

MOLNÁR LILI

„Ami egy gyerek agyában, lelkében zajlik, a mérhetetlen kíváncsiságot a világ iránt, ezt nem lehet elvenni tőle.”
(Csukás István)

Az ELTE Tanító- és Óvóképző karán végeztem, angol műveltségterületen, majd két évre rá fejlesztőpedagógus diplomát szereztem. Már az egyetemi éveim alatt is tartottam idegen nyelvi foglalkozásokat nyelviskolában illetve animátorként vettem részt gyerekeknek rendezetett szabadidős programokon, táborokban. A pályámat egy hagyományos rendszerű, állami iskolában kezdtem, majd másfél éven át tanítottam sajátos nevelési igényű gyerekeket magántanulói csoportban.

A kisgyerekeknek lételeme a mozgás és a játék, így a foglalkozásaimat is erre építem. Fontos, hogy a tanulás élmény legyen. A gyerekek az anyanyelvüket is indirekt módon sajátítják el, így a tanórákon is sok játékkal, énekkel, mondókával, tevékenységeken keresztül tanulunk. A célom, hogy úgy menjenek haza a nap végén, hogy alig várják a reggelt, amikor újra jöhetnek!


 

NÉMETH ANGELIKA

“Célunk, hogy a gyerek szenvedélyesen hajszolja a tudást, és ne a tudás hajszolja a gyereket.”
(George Bernard Shaw)

Németh Angelika vagyok – Angi néni 🙂 – 2005-ben szereztem diplomát az ELTE TÓFK – on, ének-zene műveltségi területen. Pár évre elkalandoztam a szakmámtól, Cipruson éltem öt évig, majd Írországba költöztem, ahol végre újra gyerekek között lehettem, és – nagy örömömre – elleshettem a Montessori módszer fantasztikus lehetőségeit is. Nem mellesleg az angol nyelvtudásomat is fejleszthettem. Hazatérésem után két évig dolgoztam egy budai nemzetközi óvodában, többségben külföldi gyermekekkel és kollégákkal. Miután Szigetszentmiklósra költöztünk, rátaláltam a Sziget Sulira, ahol végre úgy érzem, kibontakozhatok! 🙂


 

SOMOGYI EMESE

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”
( Szent-Györgyi Albert)

Tanítóként végeztem az ELTE-n. Pályám elején más irányt és lehetőséget is kipróbáltam, de mindez csupán megerősített abban, hogy a tanítás az én utam. A munkámat ma már hivatásomnak tekintem.

Az idén fejlesztőpedagógusi végzettséget szerzek, ami a mindennapi munkámban segítségemre lesz.

A gyerekek mellett életem másik alappillére a mozgás. Foglalkozom eltérő fejlődésmenetű gyerekek mozgásfejlesztésével, fitnesz instruktorként felnőttek testi-lelki harmóniájával.

Hat éve szervezek komplex kognitív- és mozgásfejlesztő iskola-előkészítő foglalkozásokat. Tudom, hogy egy hat éves elsősorban gyerek és csak másodsorban iskolás.
Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy az óvoda és iskola közti átmenet minél zökkenőmentesebb legyen.

A pedagóguspálya legszebb, de egyben egyik legfelelősségteljesebb feladatát bízták rám, elsős tanító leszek.
Feladatom a gyerekek fejlettségéhez, teherbírásához mérten megszerettetni az iskolát, ahová jó minden reggel megérkezni.
Ahol nyugodt, szeretettel teli légkör, izgalmas feladatok és jó barátok várják.
Ahol minden nap valamivel gyarapodik, valami újat tudhat meg a világról és magáról.


 

TAKÁCS EDINA

2009-ben végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán. Ezt megelőzően 3 évet Londonban éltem, hogy tökéletes nyelvtudásra tegyek szert. Később megszereztem az angol tanári műveltségterületi diplomát is.

Már a főiskola évei alatt is gyermekoktatással foglalkoztam, egy Montessori Óvodában angol nyelvű nevelőként dolgoztam. 

A korai idegennyelv oktatás fontos része az életemnek. Vallom, hogy minél korábban érintkezik a gyerek az idegen nyelvvel, annál könnyebben adaptálja és probléma, gátlás nélkül kezdi aktívan használni azt. 

A Hild József Általános Iskola évei után egy Montessori tanulókör tanítója lettem. Az elmúlt 3 évben lehetőségem nyílt, hogy a gyereket tehessem középpontba az „anyag” helyett. Ez nagyon fontos lett számomra, ezért örültem, hogy egy ilyen intézményre találtam.

Célom, hogy a segítségemmel mindenki a saját képességeinek, haladási ütemének megfelelően sajátítsa el a szükséges kompetenciákat egy stresszmentes, gyermekközpontú helyen. Ez a hely pedig a Sziget Suli!


 

2021/22-ES TANÉV FELVÉTELI FOLYAMATA ELINDULT!
RÉSZLETEK ÉS REGISZTRÁCIÓ: ITT!